f

Jak získat zbrojní průkaz:

Zbrojní průkaz pro fyzické osoby se dělí do skupin podle písmen A až E. Doba platnosti je na deset let (pokud byl pas vydán před 1. červencem 2014, je to pět let). Zbrojní průkazy vydává příslušný útvar Policie ČR, oddělení služby pro zbraně.

Podmínek nutných ke splnění je celá řada

Pro to, abyste mohli letos zažádat o zbrojní pas, musíte mít místo pobytu na území České republiky a být starší 21 let (skupiny A, D, E) nebo 18 let (skupiny B a C). Výjimky existují pro sportovní střelce a studenty lesnických a puškařských oborů.

Skupiny zbrojních pasů

Zbrojní průkaz je veřejná listina (§ 16 odst. 1 zákona o zbraních). Zbrojní průkazy se rozlišují podle účelu užívání zbraně nebo střeliva a podle rozsahu oprávnění do skupin (§ 16 odst. 2 zákona o zbraních): A ke sběratelským účelům B ke sportovním účelům C k loveckým účelům Dk výkonu zaměstnání nebo povolání E k ochraně zdraví, života nebo majetku. Zdroj: mvcr.cz

Žadatel o zbrojní průkaz musí být způsobilý k právním úkonům. Nezbytná je také zdravotní způsobilost. Osvědčení o zdravotní způsobilosti vydává praktický lékař, prohlídka stojí většinou do 500 korun a potvrzení nesmí být starší než tři měsíce. Praktik vás může poslat i na psychologické vyšetření, které ale není ze zákona povinné.

Žadatel musí rovněž prokázat bezúhonnost na základě opisu z evidence Rejstříku trestů. Nepřihlíží se k zahlazení odsouzení podle trestního řádu ani na základě amnestie.

Zájemce o držení střelné zbraně si musí zažádat o zkoušku z odborné způsobilosti. Zkouška se skládá z teoretické části, kdy musí žadatel prokázat znalost legislativy o držení zbraní a také prokázat znalosti o zbraních a střelivu a zdravotnické minimum.

Zkoušky, cena, poplatky

Praktická část zkoušky sestává z bezpečné manipulace se zbraní a střelivem a také ze střelby na cíl. Střelba se dělí podle skupiny zbrojního průkazu na krátkou kulovou zbraň, dlouhou kulovou zbraň a dlouhou brokovou zbraň. Odměna pro zkušebního komisaře činí pro každého účastníka 600 korun. Další náklady stojí střelivo a pronájem střelnice, kde se zkouška koná.

Pro vydání zbrojního průkazu nesmí být zkouška starší než jeden rok. K žádosti o vydání nebo prodloužení zbrojního průkazu je třeba vždy přiložit aktuální fotografii. Na vydání zbrojního průkazu má příslušný orgán lhůtu 30 dnů.

Poplatky týkající se vydání zbrojního průkazu:

Přihláška ke zkoušce odborné způsobilosti - 100 Kč Žádost o vydání zbrojního průkazu pro každou skupinu - 700 Kč Žádost o rozšíření zbrojního průkazu pro každou skupinu - 700 Kč Žádost o vydání průkazu zbraně - 300 Kč Držitel zbrojního průkazu smí ze zbraně, kterou je oprávněn držet, střílet pouze v místech, kde je k tomu oprávněn podle zvláštního právního předpisu, nebo na střelnici, pokud se nejedná o použití zbraně k ochraně života, zdraví nebo majetku.

Pro ochranu

Zbraně jsou prostředek zajišťující přežití útoku. Pokud je někdo zneužije k agresivnímu útoku proti jinému, měl by nést následky a přijít o zbrojní průkaz. Palná zbraň je střelná zbraň, využívající tlaku plynů, vzniklých hořením výmetné látky (obvykle výbušniny typu střelivin) zapálené zážehovým prostředkem, k předání kinetické energie jednomu nebo více projektilům (střelám). Energie je využita k dopravě střely na cíl a zničení nebo poškození tohoto cíle. Jedná se o princip zážehového motoru s nevratným pístem. U starších zbraní byl výmetnou látkou obvykle černý střelný prach, ale u moderních zbraní je to téměř bez výjimky bezdýmný střelný prach.